5 chiến lược giá cho các khách sạn nhỏ

5 chiến lược giá cho các khách sạn nhỏ: Chiến lược giá đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh khách sạn, cách bạn đặt giá có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến doanh thu, lợi nhuận của khách sạn.